Priemysel 4.0 na Slovensku

Posúvame hranice odborného vzdelávania ďalej. Buďte toho súčasťou.

AKO FUNGUJE PRIEMYSEL 4.0

VZNIK PRIEMYSLU 4.0

Pojem Priemysel 4.0 bol po prvýkrát použitý v roku 2013 nemeckom Hanoveri ( Industrie 4.0 ) a vznikol na popud nemeckej vlády v okamihu analyzovania toho, aký dopad budú mať nové technológie na hospodárstvo krajiny. Slovenská ekonomika je veľmi úzko previazaná s nemeckou na spoločnom európskom trhu a preto sa jej bude proces najbližších rokov významne dotýkať.

Cieľom tohto procesu je vrátiť priemyselnú výrobu späť do Európy, prirodzene na technologickej úrovni, ktorá produktivitou môže konkurovať iným krajinám. K iniciatíve sa  už pridali mnohé významné nemecké koncerny. V rámci konceptu Priemysel 4.0 sa budú investovať miliardy EUR s cieľom tento proces leadovať. Rýchly nástup Priemyslu 4.0 znamená veľkú výzvu nielen pre výrobný sektor, ale aj pre sektor služieb a školstvo.

Nesmieme zabúdať, že v centre tohto procesu však stále stojí človek. Náš web by rád upozornil na spôsoby, akými môžeme pomôcť pripravovať pracovníkov zajtrajška. 

Asociácia Duálneho Vzdelávania sa rozhodla podporiť rozvoj Priemyslu 4.0 na Slovensku vytvorením rovnomenného projektu, ktorého cieľom je vytvoriť modelové centrum slúžiace na vzdelávanie širokej verejnosti a žiakov stredoškolského štúdia.
Centrum bude určene pre štyri cieľové skupiny:

  • Žiaci základných škôl : Prostredníctvom názorných ukážok a simulačnej platformy by sme chceli ukázať svet zajtrajška vo výrobe už cieľovej skupine žiakov ZŠ v 7., 8. a 9. ročníku. Dostanú tak dôverný obraz o pracovnom prostredí a bližší pohľad na obsah ich ďalšej výučby, ktorú si budú môcť týmto spôsobom  vizualizovať. A to hlavne vďaka ich praktickej skúsenosti a fyzickému kontaktu s týmto prostredím, ktoré nadobudnú v modelovom centre. V budúcnosti to vďaka tejto praktickej skúsenosti môže napomôcť ľahšiemu výberu ich ďalšieho vzdelávania a následne s výberom svojho budúceho povolania. 
  • Žiaci stredných škôl : Prostredníctvom simulovanej platformy by sme chceli ukázať žiakom na modelových hodinách ako sa zmení práca vo výrobe a čo nám umožnia technológie vo výrobnej praxi. Osvoja si praktické skúsenosti pri simulovanej práci s modelovými strojmi  ale aj podnikovú kultúru, ktorá sa stavia pozitívne k prijímaniu technologických zmien, podpore inovácií, vývoja a pozitívne ovplyvňuje a napomáha zrýchliť tempo procesu rozvoja Priemyslu 4.0 vo všeobecnosti, alebo v  konkrétnom podniku. Žiaci toto dynamické prostredie podvedome vnímajú a stávajú sa otvorenejší voči zmenám prostredia, flexibilnejší a adaptívnejší vo vzťahu k technológiám. 
  • Nezamestnaní : Prostredníctvom názorných ukážok a simulačnej platformy by sme chceli ukázať svet zajtrajška vo výrobe a aktivizovať tak uchádzačov o zamestnanie pri výbere svojho budúceho povolania. Dostanú možnosť nahliadnuť do prostredia podnikov v blízkej budúcnosti a priblížime im ciele a požiadavky pre budúce smerovanie svojich podnikov ich potenciálnych zamestnávateľov. Týmto spôsobom lepšie pochopia potreby trhu práce, čo im umožní  rýchlejšiu reakciu a flexibilnejšie prispôsobenie sa podmienkam. Dopytované vedomosti nadobudnú konkrétnejšiu formu a uchádzači o zamestnanie im vedia prispôsobiť svoje ďalšie vzdelávanie (kurzy, rekvalifikácie). 
  • Široká verejnosť :  Modelové centrum bude slúžiť taktiež požiadavkám širokej verejnosti, ktorá sa rozhodne pre návštevu. Či kvôli záujmu o technologické trendy a budúcnosť výroby z pohľadu zamestnancov, ktorých sa platforma Priemysel 4.0. implementovaním technológií čoskoro dotkne. Alebo z pohľadu zamestnávateľa aplikujúceho technologické zmeny vo svojom podniku, alebo práve naopak  hľadajúceho spôsoby a inšpiráciu. Taktiež ľudí, ktorí sledujú dynamické zmeny, ktoré výrazne ovplyvnia smerovanie a zloženie trhu práce v najbližších rokoch. Rodičov, ktorí sa zaujímajú, prípadne rozhodujú pre výber ďalšieho vzdelávania svojich detí a záleží im na ich úspešnom uplatnení. Pri návšteve z akéhokoľvek dôvodu vás radi uvítame na lektorovaných prehliadkach. 
 

PRISPEJTE K VYBUDOVANIU MODELOVÉHO CENTRA PRIEMYSEL 4.0 NA SLOVENSKU

PARTNERI