Viac o Priemysle 4.0

Posúvame hranice odborného vzdelávania ďalej. Buďte toho súčasťou.

VZNIK PRIEMYSLU 4.0

Pojem Priemysel 4.0 bol po prvýkrát použitý v roku 2013 nemeckom Hanoveri ( Industrie 4.0 ) a vznikol na popud nemeckej vlády v okamihu analyzovania toho, aký dopad budú mať nové technológie na hospodárstvo krajiny. Slovenská ekonomika je veľmi úzko previazaná s nemeckou na spoločnom európskom trhu a preto sa jej bude proces najbližších rokov významne dotýkať. 

V skratke, pojem Industrie 4.0 označuje proces optimalizácie výrobných postupov s použitím najmodernejších technologických poznatkov s cieľom zvýšenia produkcie. Cieľom tohto procesu je vrátiť priemyselnú výrobu späť do Európy, prirodzene na technologickej úrovni, ktorá produktivitou môže konkurovať iným krajinám. K iniciatíve sa  už pridali mnohé významné nemecké koncerny. V rámci konceptu Priemysel 4.0 sa budú investovať miliardy EUR s cieľom tento proces leadovať.

Nutnosťou je uvedomenie si potreby prechodu a postupnej implementácie procesu pre zachovanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu a posilňovanie jeho nezávislosti od externého prostredia. V dnešnom prostredí hyperkonkurencie s dynamickým tempom technologického vývoja a zmien, sa pojmy flexibilita a adaptibilita stávajú nevyhnutnými. 

Procesom aplikácie Priemyslu 4.0 kontinuálne dochádza k postupnej optimalizácií procesov a aplikácií nových technológií. Táto aplikácia však vyžaduje investície. Inovácie, či výskum a vývoj sú finančne náročné, pričom podľa analýz celkové výdavky na štátom sotva dostatočne podporovaný podnikový výskum v našej krajine predstavuje len 0,33% HDP, patria teda k najnižším v Európskej únií. Podľa štatistík sa inováciám venuje len 18% malých a stredných podnikov. Podpora inovácií a vedy je pre Slovensko investíciou a základným pilierom udržania konkurencieschopnosti produktov na trhu. 

Technologický vývoj však kladie rastúce požiadavky na poznatky človeka, ktorý sa uprostred technologií a aplikácií stáva klúčovým faktorom pre ďalší vývoj inovácií. Na tému náhrady ľudskej pracovnej sily automatizovanými procesmi a neustálym napredovaním umelej inteligencie bol vytvorený výskum agentúry – McKinsey, ktorý sa však netýkal priamo našej krajiny, ale nám geopoliticky blízkeho Nemecka. Vo výskume sa zistil zvýšený dopyt po pracovných miestach do roku 2030 ako : technologický profesionál (nárast o 59%), manažéri a riadiaci pracovníci (nárast o 21%), a poskytovatelia starostlivosti (nárast o 25%). Znížený dopyt bude po pracovných pozíciach s fyzickým zameraním a to : opakovaná manuálna práca (pokles o 21%) a neopakovaná manuálna práca (pokles o 6%).

Tento jav sa však už viditeľne preukazuje aj u nás, vo forme bubliny nedostatku kvalifikovaných pracovných síl. To znamená, že vedomosti z oblasti technologií, softvéru, vývoja a riadenia jednotlivých tímov budú klúčové. Systém fungovania Priemyslu 4.0 je postavený práve na schopnosti ľudí, strojov, zariadení, logických systémov a produktov navzájom priamo komunikovať a spolupracovať. A pretože hlavným východiskom štvrtej priemyselnej revolúcie sú práve poznatky a vedomosti, bude a je potrebná aj súbežná revolúcia v oblasti školstva a vzdelávania

Priemysel 4.0 bude v konečnom dôsledku viesť k ťahovej ekonomike, postavenej na prieskume dopytu v reálnom čase a vysoko automatizovanej a flexibilnej výrobe,  v plnom rozsahu prepojenej. Výsledkom bude všadeprítomné využitie automatizácie, robotizácie a inteligentných strojov ako doplnenie ľudskej práce, čoho dôsledkom bude dramatická zmena podstaty zapojenia pracovnej sily, spolu s novými formami zručností. 

Firmy vytvárajú stratégie a pripravujú sa na zmeny, hľadajú riešenia a optimálne spôsoby ako čo najefektívnejšie prijímať opatrenia. Ľudský faktor sa však v mnohých prípadoch stáva jednou z veličín spomaľujúcich prechod a aplikáciu Priemyslu 4.0. Prirodzenou reakciou človeka na zmenu je totižto strach, odmietavý až negatívny postoj. Avšak skúsenosti z podnikov poukazujú na jednoduchšie prijímanie rozsiahlych zmien, ak sú zamestnanci pozvaní k tvorbe riešení, podieľajú sa na danej problematike, ponúkajú inšpiratívne pohľady a riešenia. 

Pri procese rozvoja Priemyslu 4.0 je preto nevyhnutné a dôležité včasné zapájanie zamestnancov, či ak možno žiakov, do týchto procesov. Ich osvojovanie si podnikovej kultúry, ktorá podporuje zmenu, dokáže významne urýchľovať procesy, preto by sa jej rozvoj mal uskutočňovať dopredu.

Rovnako osvojenie si technologických poznatkov či praktických skúseností so strojmi, softvérmi či inteligentnými programami, ktoré budú v budúcnosti stretávať či aktívne využívať na výkon svojej práce na pracovisku,  čo výrazne urýchli a zefektívni adaptáciu, povedie k zvýšeniu časovej efektívnosti , zníženiu nákladov a časovej náročnosti na dodatočné doškoľovania zamestnancov. 

 

PRISPEJTE K VYBUDOVANIU MODELOVÉHO CENTRA PRIEMYSEL 4.0 NA SLOVENSKU

PARTNERI